MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Cover Image for 6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 10.03.2023 tarih ve 32128 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’ın 1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yatırımlara” ibaresinden sonra “ve elektrik enerjisi üretimine ilişkin yatırımlara” ibaresi eklenmiş, yapılan bu değişiklik ile elektrik enerjisi üretimine ilişkin yatırımlara yatırım yeri tahsis edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Karar’ın 2’nci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen ibare ile US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımların (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.). 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği düzenlenmiştir.

Karar’ın 3’üncü maddesi ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Yatırım süresi ve tamamlanma vizesi başlıklı 24’üncü maddesinin onuncu fıkrasına eklenen ibare ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesinin, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Kararın 4’üncü maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Geçici 16 ve Geçici 17’nci maddeler eklenmiştir.

Geçici 16’ncı madde ile, 6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresinin herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılacağı düzenlenmiştir.

Geçici 17’nci madde ile de, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

a. Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11’inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dahil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmeyeceği ve geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılacağı;

b. Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir.

Söz konusu Karar, yayımlandığı 10.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Son yazılar

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanına Sağlanan Teşvikler

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve teşvik etmek için devlet tarafından doğrudan ve dolaylı olarak sağlanan birtakım avantajlar bulunmaktadır.

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku