MFH Group Logo
Türk bayrağı

Presidential Decree No. 6923

Cover Image for Presidential Decree No. 6923

Presidential Decree No. 6923, amending the Decree on State Aid for Investments, was published in the Official Gazette dated March 10, 2023.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 10.03.2023 tarih ve 32128 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’ın 1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yatırımlara” ibaresinden sonra “ve elektrik enerjisi üretimine ilişkin yatırımlara” ibaresi eklenmiş, yapılan bu değişiklik ile elektrik enerjisi üretimine ilişkin yatırımlara yatırım yeri tahsis edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Karar’ın 2’nci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen ibare ile US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımların (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.). 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği düzenlenmiştir.

Karar’ın 3’üncü maddesi ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Yatırım süresi ve tamamlanma vizesi başlıklı 24’üncü maddesinin onuncu fıkrasına eklenen ibare ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesinin, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Kararın 4’üncü maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Geçici 16 ve Geçici 17’nci maddeler eklenmiştir.

Geçici 16’ncı madde ile, 6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresinin herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılacağı düzenlenmiştir.

Geçici 17’nci madde ile de, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

a. Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11’inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dahil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmeyeceği ve geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılacağı;

b. Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir.

Söz konusu Karar, yayımlandığı 10.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Latest posts

Incentives Provided for Renewable Energy in Turkey

There are a number of direct and indirect advantages provided by the government to increase and encourage renewable energy investments in Turkey.

Read article
The Constitutional Court has annulled subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 28 of Law No. 6183.

The Constitutional Court has annulled subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 28 of Law No. 6183. The annulment provision will come into effect in nine months.

Read article
Amendment to the Regulation on Unlicensed Electricity Generation in the Electricity Market.

The "Regulation Amending the Regulation on Unlicensed Electricity Generation in the Electricity Market" was published in the Official Gazette dated September 12, 2023 and numbered 32307.

Read article