MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Cover Image for Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 22.06.2023 tarihli 2022/134 E., 2023/116 K. sayılı kararı ile;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 28. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde düzenlenen ve "tasarrufun iptali davasına konu edilmek üzere borçlunun üçüncü derece de dâhil olmak üzere bu dereceye kadar kan kısımlarıyla eşi ve ikinci derece dahil bu dereceye kadar sıhri kısımlarıyla yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama kabul edileceğini" öngören hüküm iptal edilmiştir.

Söz konusu kararda "Mal varlığına ilişkin her türlü hukuki işlem ve fiilin tasarrufun iptali davasına konu olabileceği, ivazlı tasarrufun bağış olarak kabul edilerek İptal davasına konu edilmesi halinde işlemin diğer tarafının da ivazlı tasarruf için ödediği bedel tutarınca zarara uğraması mümkün olacağı göz önünde bulundurulduğunda kuralla tarafların mülkiyet hakkının kendilerine sağladığı tasarrufta bulunma yetkisine sınırlama getirildiği;

öte yandan belirli derecelerdeki kan ve sıhri hısımları ile eşler arasında gerçekleşen tasarrufların hukuken nasıl nitelendirilecek dinin bu hususta bir tartışma yapma imkan vermeksizin doğrudan kanunla belirlenmesi yargılama sırasında savunma yapmayı anlamsız kıldığı ve taraflardan birine diğerine nazaran önemli bir avantaj sağlaması suretiyle kuralla silahların eşitliği ilkesine de sınırlama getirildiği; kamu alacağının korunması aksi ispat edilebilir bir karine ile de mümkün olabileceği ve bu yönde bir tercihin gerek mülkiyet hakkı gerekse hak arama özgürlüğü üzerinde daha hafif bir etki yaratacağından" bahisle kural Anayasa'nın 13., 35. ve 36. Maddelerine aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Son yazılar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi’nden Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili Önemli iptal Kararı

Anayasa Mahkemesi Dijital Hizmet Vergisini Düzenleyen 7194 Sayılı Kanun’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Erişime Engelle Yetkisi Veren Maddesini İptal Etti

Devamını oku
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanına Sağlanan Teşvikler

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve teşvik etmek için devlet tarafından doğrudan ve dolaylı olarak sağlanan birtakım avantajlar bulunmaktadır.

Devamını oku