MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Cover Image for "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 06.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelik değişikliklerinin yürürlük tarihi 15.07.2023 olup, ilan yoluyla ikinci el kara taşıtı satışı yapanlara yönelik önemli düzenlemeler içermektedir.

Anılan Yönetmeliğin 1'inci maddesi ile, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasına "toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükleri" ibaresi eklenmiştir.

Bilindiği üzere 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesi ile Ticaret Bakanlığına, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara yönelik mesleki davranış kurallarını belirleme ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapma yetkisi verilmiştir. Bu yetki kapsamında Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çıkartılmış olup, yönetmeliğin Kapsam başlığını taşıyan 2'nci maddesinde yapılan değişiklik ile "ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükleri" yönetmelik kapsamına alınmıştır.

Yönetmeliğin 2'nci maddesi ile, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına "birinci fıkrasının (b) bendi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası" ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklik ile 6563 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin birinci fıkrası İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin dayanakları arasına alınmıştır.

Diğer taraftan Yönetmeliğin 3'üncü maddesi ile, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe "İlan kısıtlaması" başlığını taşıyan Geçici Madde 3 eklenmiştir. Madde metni şu şekildedir:

İlan kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.

(3) İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.

(4) Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir."

Söz konusu geçici maddenin (1) numaralı fıkrası uyarınca 15.07.2023 tarihinden itibaren yapılan satış ilanlarında üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyat talep edilmesi halinde yapılan satış ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edilecektir.

Bilindiği üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında:"İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir." ibaresi yer almakta idi. Yapılan değişiklik uyarınca, ilan yoluyla bir adet motorlu kara taşıtı pazarlansa bile, eğer ilan fiyatı üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ise, motorlu kara taşıtı ticareti yapıldığı kabul edilecektir.

Geçici Madde 3'ün (2) numaralı fıkrası uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yasaklanmış, (3) numaralı fıkrası ile de, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişilere yükümlülükler getirilmiştir.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için: "İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

Son yazılar

07.07.2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları İle Bazı Vergi ve Harç Tutarları İle Oranları Değiştirilmiştir.

07.07.2023 tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı vergi ve harç tutarları ile oranları tutar ve oranlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku