MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Tekrar Haciz Tatbiki

Cover Image for Tekrar Haciz Tatbiki

Kamu Alacaklarının Zamanaşımına Uğramasını Engellemeye Yönelik Tekraren Uygulanan Hacizler Zamanaşımını Keser mi?

Vergi hukukunda zamanaşımı, vergi alacağının süre geçmesiyle ortadan kalkması anlamına gelir. Vergi hukukunda, tarh zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olmak üzere iki farklı zamanaşımı türü bulunur. Tarh zamanaşımı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenirken, tahsil zamanaşımı ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer almaktadır.

Tahsil zamanaşımı ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun madde 102*'de "Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur."* şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hükme göre, vergi borcunun ödeme vadesi geldiği tarihi takip eden yılın başından itibaren 5 yıl geçmesiyle, zamanaşımını kesen veya durduran hallerden biri gerçekleşmemişse vergi alacağı zamanaşımına uğramış olacak, yani alacaklı idare tarafından talep edilemez bir hale gelecektir.

Zamanaşımını kesen haller kanunun 103. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlardan ikincisi "haciz tatbiki"dir. Buna göre 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde bir haciz tatbik edilirse zamanaşımı kesilecek ve yeniden başlayacaktır. Yapılan bu haciz tatbiki ile borcun yalnız bir kısmı tahsil edilirse, kalan borç miktarı için zamanaşımı baştan başlayıp yine kanunda belirtilen süre miktarınca işlemeye devam edecektir. Bu sürede haciz konulmuş aynı malvarlığı üzerinde tekraren haciz konulması ise zamanaşımını kesen bir unsur değildir.

Haciz tatbiki, haciz varakalarının düzenlendiği ve haczin uygulandığı tarihten itibaren zamanaşımını kesecektir, yani hacizden sonraki yılın başından başlayarak 5 yıl geçtiğinde kamu alacakları tahsil zamanaşımına uğrayacak olup, sonraki yıllarda tekrar tekrar uygulanan hacizlerin tahsil zamanaşımına bir etkisi bulunmayacaktır. Bu şekilde sırf borcun zamanaşımına uğramasını engelleme amacıyla haciz tatbikine yönelik işlemler, örneğin banka hesaplarına farklı tarihlerde tekraren uygulanan hacizler (bir mal varlığı haczedilmediği takdirde) zamanaşımını kesmeyecektir.

Son yazılar

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanına Sağlanan Teşvikler

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve teşvik etmek için devlet tarafından doğrudan ve dolaylı olarak sağlanan birtakım avantajlar bulunmaktadır.

Devamını oku