MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.

Cover Image for 7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.

15.07.2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazetede 7456 Sayılı "6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayımlandı.

Kanun ile aşağıdaki vergi düzenlemelerine ilişkin değişiklikler yapılmaktadır.

1- 2023 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir.

Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanun'unun 5'inci, 6'ncı Geçici 8'inci maddelerindeki (I), (II), (IV) ve (I/A) sayılı tarifelerinde vergi tutarları sayılan "__otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler","minibüs, panel van ve motorlu karavanla, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri", _"uçak ve helikopterler"_den 15.07.2023 tarihinde kayıt ve tescilli bulunanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar Ek MTV'ye tabi olacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında olmayan deniz taşıtları ile 01.01.2024 tarihinden itibaren ilk defa kayıt ve tescil edilecek araçlar Ek MTV' ye tabi olmayacaktır.

Getirilen bu ek Motorlu Taşıtlar vergisi bir defaya mahsus olacaktır. Ödenmesi gereken ek vergi tutarı, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen veya ettirilecek MTV tutarı kadardır. Ek motorlu taşıtlar vergisi, MTV mükellefleri ile 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödenecektir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan istisnalar ek vergi için de geçerli olacaktır.

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

Kanunun yayımlandığı 15.07.2023 tarihinde ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonu yani 31.08.2023 tarihine kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

Kanunun yayımı tarihi olan 15.07.2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

2- Kurumlar vergisi oranı artırılmış ve ihracattan elde edilen kazançlara kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanması düzenlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi 1'inci fıkrasında yapılan değişiklik ile kurumlar vergisinin

  • Kurum kazançları üzerinden %25
  • Bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden ise %30

oranında alınacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca maddenin 7'nci fıkrasındaki düzenleme ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme, 01.10.2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır.

3- Kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların satışından doğan kazanca ilişkin istisnalar değiştirilmiştir.

Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmına ilişkin istisna uygulaması 15.7.2023 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar açısından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren satışlarında, 5520 sayılı Kanunun 5/1-(e) bendinde yer alan %50 istisna oranının %25 olarak uygulanması düzenlenmiştir.

Kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası kaldırılmıştır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 15.07.2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının devam edeceği düzenlenmiştir.

4- Kurumların kısmi bölünmesinde taşınmazın sermaye olarak konulmasına ve bundan kaynaklı vergi istisnasına son verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesinde yapılan değişiklik sonucu taşınmazlar, kısmi bölünme kapsamından çıkarılmış ve dolayısıyla söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin vergi istisnası uygulamasına son verilmiştir. Söz konusu değişiklik 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

5- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan, kurumların yatırım fonlarından elde edilen kazanca ilişkin istisna kaldırılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin a bendinde yapılan değişiklik ile, kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik istisna kaldırılmıştır.

Gelirleri istisna kapsamında bulunan fonların katılma paylarının Vergi Usul Kanunu'nun 279. maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları istisna kapsamına alınmıştır.

6- Deprem bölgesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31/12/2024 tarihine kadar KDV'den istisna tutulmuştur.

Deprem bölgesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31.12.2024 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler KDV Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

7- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların maktu vergi tutarlarının artırımına ilişkin Cumhurbaşkanı'na yeni yetki verilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinde yapılan değişikliklerle;

Cumhurbaşkanı (I) sayılı listede yer alan veya bu maddenin (5) numaralı fıkrası uyarınca yeniden belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katma kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

(I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacaktır.

8-2872 sayılı Çevre Kanunu'na ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payları tutarlarının 2 katına kadar artırabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya" ibaresi "bu listede yer alan veya bu fıkra uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar" şeklinde değiştirilmiş, bununla Çevre Kanunu'na ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payları tutarlarının 2 katına kadar artırabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiştir.

Son yazılar

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi’nden Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili Önemli iptal Kararı

Anayasa Mahkemesi Dijital Hizmet Vergisini Düzenleyen 7194 Sayılı Kanun’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Erişime Engelle Yetkisi Veren Maddesini İptal Etti

Devamını oku